1. TILBUD OG AFTALE

1.1. Tilbud er bindende for Grafisk Arbejde ApS, i 30 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2. Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Grafisk Arbejde ApS.

1.3. Har bestilleren anmodet Grafisk Arbejde ApS om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Grafisk Arbejde ApS berettiget til at få dette arbejde betalt.

1.4. Tilbudet er betinget af, at:

• Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.

• Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i del­leverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbudet.

• Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til
Grafisk Arbejde ApS afgivne tilbud.

2. PRIS

2.1. Alle priser er ekskl. moms, miljøtillæg og levering.

2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennem­førelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er Grafisk Arbejde ApS berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennem­førelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Grafisk Arbejde ApS forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Grafisk Arbejde ApS berettiget til at kræve betaling for:

• Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet Grafisk Arbejde ApS, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

• Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.

• Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

• Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.

• Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennem­føres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.


3. LEVERING

3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

• Bestillerens handling eller undladelse.

• De i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder.

3.2. Ved disse forsinkelser har Grafisk Arbejde ApS ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Grafisk Arbejde ApS leveringsforpligtelser fordyres, er Grafisk Arbejde ApS forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af Grafisk Arbejde ApS beregnede merpris.

3.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Grafisk Arbejde ApS leveringstidspunktet.

 

4. BETALING

4.1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med Grafisk Arbejde ApS til enhver tid gældende rente, p.t. 2% p.a.

4.3. På Grafisk Arbejde ApS anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

4.4. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er Grafisk Arbejde ApS forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.


5. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

5.1. Ophavsretten til de af Grafisk Arbejde ApS udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, original­materiale m.m. tilhører Grafisk Arbejde ApS og må ikke uden Grafisk Arbejde ApS godkendelse overlades til tredjemand.

5.2. Hvad Grafisk Arbejde ApS har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er Grafisk Arbejde ApS ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

5.3. Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.


6. FORSINKELSE

6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.


7. MANGLER

7.1. Grafisk Arbejde ApS har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

7.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

7.3. Grafisk Arbejde ApS har ret til en mer- eller mindre­levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Grafisk Arbejde ApS, har Grafisk Arbejde ApS ret til en rimelig mer- eller mindre­levering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Grafisk Arbejde ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

7.5. Grafisk Arbejde ApS hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

7.6. Grafisk Arbejde ApS er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet Grafisk Arbejde ApS nøjagtig instruktion om disses placering.

7.7. Grafisk Arbejde ApS giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.


8. ANSVAR

8.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har Grafisk Arbejde ApS intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:

• Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.

• I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.

• I øvrigt enhver omstændighed som Grafisk Arbejde ApS ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vare­knaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresituation.

8.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3. Grafisk Arbejde ApS hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8.4. Grafisk Arbejde ApS er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skade­lidte i overensstemmelse hermed.

• Grafisk Arbejde ApS er kun ansvarlig for erhvervs­tingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.

• Grafisk Arbejde ApS er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra Grafisk Arbejde ApS side er handlet med grov uagtsomhed.

• Grafisk Arbejde ApS hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at Grafisk Arbejde ApS i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for Grafisk Arbejde ApS ansvar, er bestilleren pligtig til at holde Grafisk Arbejde ApS skades­løs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5. Grafisk Arbejde ApS har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder form­givning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Grafisk Arbejde ApS sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands
tilkommende rettigheder, holder bestilleren Grafisk Arbejde ApS skadesløs for et sådant ansvar.

8.6. Grafisk Arbejde ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er Grafisk Arbejde ApS, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder Grafisk Arbejde ApS har udført. Grafisk Arbejde ApS er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Grafisk Arbejde ApS eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

9. UNDERLEVERANDØRER

9.1. Grafisk Arbejde ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

10. PERIODISKE SKRIFTER/VEDVARENDE KONTRAKTARBEJDE

10.1. Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/ved­varende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

11. KØBELOVEN

11.1. Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstil­standen ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nær­værende salgs- og leveringsbetingelser.

En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

12. PERSONDATA

12.1. Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for Grafisk Arbejes ApS løsning og efterfølgende op­bevaring af opgaven hos Grafisk Arbejde ApS, er iagttaget.